• Slajd Warszawa
  • Slajd Londyn

Jak wskazuje UOKIK współczesne gospodarki krajów europejskich charakteryzują się znaczącym udziałem wydatków sektora publicznego w produkcie krajowym brutto. Wiele przedsiębiorstw, w całości lub części, opiera swoją działalność na realizacji zadań wykonywanych na rzecz sektora publicznego. Badania przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pokazują, że według małych i średnich przedsiębiorców rynek zamówień publicznych jest istotną częścią gospodarki mimo że na tym rynku obecne jest jedynie co czwarte przedsiębiorstwo z sektora MSP.
W opinii przedstawicieli przedsiębiorców obecność na rynku zamówień publicznych podnosi rangę firmy i daje korzyści wizerunkowe. Daje też pewność zapłaty, co jest szczególnie istotne w czasie kryzysu. Rynek ten nie jest jednak wolny od wad. Uczestniczący w badaniu PARP wskazywali, że jego główną negatywną cechą jest formalizm i biurokracja. W istocie jest to problem zarówno dla wykonawców jak i dla zamawiających. Nie ulega więc wątpliwości, że uczestnicy rynku zamówień publicznych powinni korzystać ze wsparcia prawnego na najwyższym poziomie. Nasza kancelaria takie właśnie wsparcie zapewnia zarówno dla zamawiających jak i dla wykonawców co istotne nie tylko na etapie postępowania o udzielenie zamówienia ale również w trakcie jego realizacji.

WYKONAWCY

Pomoc dla Wykonawców obejmuje m.in. analizę dokumentacji przetargowej, przygotowanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, badanie poprawności ofert konkurencyjnych, sporządzanie odwołań i przystąpień, reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami, sporządzanie skarg do sądów powszechnych, przygotowanie i negocjowanie umów konsorcjum oraz z podwykonawcami, udział w negocjacjach z Zamawiającym.

ZAMAWIAJĄCY

Usługi dla Zamawiających dotyczą wsparcia w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia, opiniowania i sporządzania dokumentacji przetargowej, sporządzania regulaminów, wzorów pism, formularzy, oświadczeń, planów zakupów, przygotowania korespondencji z Wykonawcami, udziału w pracach komisji przetargowej, weryfikacji formalnoprawnej ofert złożonych przez Wykonawców, sporządzania odpowiedzi na odwołania i reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

 Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza

Imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane

E-Mail
Nieprawidłowe dane

Treść wiadomośc
Nieprawidłowe dane