• Slajd Warszawa
  • Slajd Londyn

Zagadnienia ochrony środowiska obecnie dotyczą prawie każdego aspektu działalności zarówno przedsiębiorców jak i jednostek samorządu terytorialnego. W istocie już na etapie planowania inwestycji konieczne jest określenie jej wpływu na środowisko. Przedsiębiorcy w ramach swojej bieżącej działalności muszą przestrzegać szeregu regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Te zagadnienia należą także do najistotniejszych zadań jednostek samorządu terytorialnego na każdym szczeblu.

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

W aspekcie oceny oddziaływania na środowisko kancelaria zapewnia obsługę prawną w zakresie: sporządzania kart informacyjnych przedsięwzięcia, sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowania wniosku o warunkach zabudowy oraz wydanie tzw. decyzji środowiskowych, reprezentacji w postępowaniach administracyjnych w szczególności prowadzonych na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jak również ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody na każdym etapie postępowania.

GOSPODARKA ODPADAMI

Nasze doradztwo skierowane jest zarówno do jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych jak i podmiotów prywatnych prowadzących działalność związaną z gospodarką odpadami. Wspieramy gminy, związki komunalne, które przejęły obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jak i publiczne i prywatne jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność w zakresie gospodarki odpadami. Opracowujemy akty prawne na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniu o wydanie pozwoleń odpadowych (wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie) oraz w postępowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa wodociągowego w następujących aspektach: obsługa prawna przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych bez względu na formę organizacyjno-prawną, sporządzanie regulaminów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, sporządzanie umów zawieranych z odbiorcami indywidualnymi (wraz z wzorcami umownymi), oraz z przedsiębiorcami (w tym ze znaczącymi dostawcami ścieków), doradztwa z zakresu sporządzania taryf oraz reprezentacji przedsiębiorstw na taryfowych sesjach rad gmin, reprezentacja Klientów w sprawach takich jak między innymi procesy o przejęcie urządzeń lub rozliczenie nakładów inwestorów prywatnych.

ROLNICTWO

Udzielana przez nas pomoc prawna na rzecz rolników i przedsiębiorstw rolnych obejmuje m.in. kwestie związane z zakładaniem i bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, spółdzielni oraz grup producentów rolnych, obrotem nieruchomościami rolnymi pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, przeznaczaniem terenów pod farmy wiatrowe, regulacjami dotyczącymi produkcji biogazu, biopaliw oraz produkcji energii z biomasy, uregulowaniami prawnymi mającymi zastosowanie do jakości żywności oraz prawidłowym jej znakowaniem i reklamą, w tym stosowaniem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Reprezentujemy Klientów przed inspekcjami i innymi rodzajami organów administracji. Doradzamy w zakresie aspektów prawnych związanych ze szczególnymi rodzajami produkcji rolno-spożywczej, a także w zakresie umów kontraktacji, o usługi magazynowe, spedycyjne, ubezpieczeniowe i inne związane z produkcją rolną.

 Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza

Imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane

E-Mail
Nieprawidłowe dane

Treść wiadomośc
Nieprawidłowe dane