• Slajd Warszawa
 • Slajd Londyn

Klientom indywidualnym zapewnimy i organizujemy pomoc prawną w następujących dziedzinach i zakresach:

Prawo pracy

Doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących:

 • nawiązania stosunku pracy, bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenia pracownika do pracy, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • wynagradzania, odprawy rentowej lub emerytalnej,
 • zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu mobbingu,
 • odszkodowań dochodzonych na tle zakazu konkurencji,
 • odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej,
 • ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop,
 • przygotowania i opiniowania:
  • umów o pracę,
  • kontraktów menedżerskich,
  • umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej,

reprezentowanie i doradztwo w sprawach roszczeń pracowniczych - przygotowanie pozwów i reprezentacja przed sądem, negocjacje z pracodawcą,

reprezentowanie i doradztwo w sprawach roszczeń pracodawcy wobec pracowników - przygotowanie odpowiedzi na pozew i reprezentacja przed sądem, negocjacje z pracodawcą,

udzielanie ustnych porad prawnych i sporządzanie pisemnych opinii w powyższym zakresie.

Prawo rodzinne i spadkowe

 • udzielanie porad z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego;
 • przygotowywanie pism sądowych i do urzędów;
 • przygotowywanie pozwów rozwodowych;
 • przygotowywanie pozwów o alimenty;
 • przygotowywanie odpowiedzi na pozew rozwodowy;
 • przygotowywanie odpowiedzi na pozew o alimenty;
 • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa;
 • sprawy o sposób sprawowania opieki nad dzieckiem lub o zmianę tego sposobu;
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach o rozwód i o alimenty zarówno powodów jak i pozwanych jak i w innych ww. sprawach;
 • prowadzenie negocjacji między stronami;
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach o:
  • stwierdzenie nabycia spadku;
  • dział spadku;
  • zachowek;
 • udzielanie ustnych porad prawnych i sporządzanie pisemnych opinii w powyższym zakresie.

Nieruchomości

 • przygotowywanie umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów deweloperskich;
 • przygotowywanie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • doradztwo w zakresie służebności, użytkowania, hipoteki, sporządzanie dokumentów,
 • przygotowywanie pism sądowych i do urzędów;
 • przygotowywanie pozwów o roszczenia związane z nieruchomościami;
 • przygotowywanie odpowiedzi na pozwy o roszczenia związane z nieruchomościami;

udzielanie ustnych porad prawnych i sporządzanie pisemnych opinii w powyższym zakresie.

Prawo cywilne

 • przygotowywanie wszelkich umów cywilnych m.in.:
  • umowa sprzedaży,
  • umowa darowizny,
  • umowa zamiany,
  • umowa dostawy,
  • umowa o dzieło,
  • umowa zlecenia,
  • umowa o roboty budowlane,
  • umowa najmu,
  • umowa dzierżawy,
  • umowa leasingu,
  • umowa użyczenia,
  • umowa pożyczki,
  • umowa agencyjna,
  • umowa komisu,
  • umowa spedycji,
  • umowa przewozowa,
  • umowa poręczenia,

ocena takich umów i negocjowanie ich treści;

 • doradztwo w zakresie służebności, użytkowania, hipoteki, zastawu, sporządzanie dokumentów;
 • przygotowywanie pism sądowych i do urzędów;
 • przygotowywanie pozwów o roszczenia cywilne;
 • przygotowywanie odpowiedzi na pozew o roszczenia cywilne;
 • udzielanie ustnych porad prawnych;
 • sporządzanie pisemnych opinii.

Prawo Karne

PGK Legal Solutions świadczy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną we wszelkich sprawach dotyczących prawa karnego zapewniając reprezentację wszystkim osobom, które uczestniczą w postępowaniu karnym tj.: podejrzanym, oskarżonym, pokrzywdzonemu, oskarżycielowi posiłkowemu, oskarżycielowi prywatnemu.
Pomoc prawna w zakresie prawa karnego obejmuje każdy etap postępowania karnego począwszy od zatrzymania i osadzenia w areszcie i reprezentację wobec takich organów jak: policja, prokuratura, areszt śledczy, zakład karny, sąd rejonowy, sąd okręgowy, sąd apelacyjny, Sąd Najwyższy.
Pomoc prawną udzielamy zarówno w siedzibie kancelarii jak i w miejscu osadzenia klienta.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie:

 • szeroko rozumianych spraw karnych w sprawach dotyczących wszystkich przestępstw a w szczególności takich jak:
  • kradzież;
  • kradzież z włamaniem;
  • rozbój;
  • wymuszenie rozbójnicze;
  • bójka i pobicie;
  • groźba karalna;
  • znęcanie się;

  • niepłacenie alimentów;
  • stalking;
  • zniesławienie i zniewaga;
  • jazda samochodem w stanie nietrzeźwości;
  • wypadek komunikacyjny;
  • oszustwo;
  • fałszerstwo dokumentów;
  • przestępstwo narkotykowe;
  • przestępstwo gospodarcze;
  • wręczenie lub przyjęcie łapówki;
  • zabójstwo i morderstwo;
  • zgwałcenie;
  • nieumyślne spowodowanie śmierci;
 • spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego takich jak:
  • odroczenie wykonania kary;
  • przerwa w karze pozbawienia wolności;
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie;
  • ułaskawienie;
  • wyrok łączny;
  • odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego;
 • spraw z zakresu prawa karno-skarbowego w tym przestępstw i wykroczeń skarbowymi przeciwko:
  • obowiązkom podatkowym;
  • rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji;
  • obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami;
  • obrotowi dewizowemu;
  • organizacji gier i zakładów wzajemnych;
 • spraw o wykroczenia a w szczególności przeciwko:
  • porządkowi i spokojowi publicznemu;
  • instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym;
  • bezpieczeństwu osób i mienia;
  • bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji;
  • osobie;
  • zdrowiu;
  • mieniu;
  • interesom konsumentów;
  • obyczajności publicznej;
  • urządzeniom użytku publicznego;
  • obowiązkowi ewidencji;
  • oraz wykroczeniom w zakresie szkodnictwa leśnego, polnego i ogrodowego;
 • spraw dotyczących europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji

PGK Legal Solutions reprezentuje również w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

W obszarze zagadnień prawnych związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej zapewniamy i organizujemy pomoc prawną w następującym zakresie:

 • doradztwo przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • doradztwo prawne i reprezentowanie przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkę akcyjną;
 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową;
 • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną;
 • przygotowanie pism sądowych i do urzędów,
 • udzielanie ustnych porad prawnych i sporządzanie pisemnych opinii.

Własność intelektualna i prawa autorskie

 • doradztwo z zakresu praw autorskich;
 • doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej na potrzeby przekształceń przedsiębiorców;
 • opracowywanie umów licencyjnych;
 • przygotowywanie dokumentacji i innych pism związanych ze sprzedażą, udostępnianiem praw do własności intelektualnej;
 • reprezentacja w sporach o naruszenie prawa własności intelektualnej.

W zakresie windykacji należności celem PGK LEGAL SOLUTIONS jest zapewnienie jak najszybszego uzyskania od dłużnika całej kwoty wierzytelności oraz zwrot poniesionych opłat sądowych a także zaliczek komorniczych w ramach kompleksowej pomocy, bez konieczności zawierania dodatkowych umów z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi. Pozwala to na zminimalizowanie kosztów związanych z egzekwowaniem należności.

Organizujemy pomoc prawną w następującym zakresie:

 • poszukiwanie majątku dłużnika;
 • nakłanianie dłużników do dobrowolnej spłaty w kontaktach bezpośrednich i telefonicznych;
 • sporządzanie wezwań do zapłaty;
 • przygotowywanie pozwów o zapłatę i prowadzenie spraw o zapłatę w sądzie;
 • współpraca z komornikami w postępowaniu egzekucyjnym i reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym;
 • poszukiwanie ewentualnych nabywców wierzytelności;
 • ciągły monitoring powierzonych nam spraw w sądach i u komorników;
 • cykliczne raporty składane klientowi z podejmowanych działań.

Odszkodowania

 • analiza roszczeń odszkodowawczych (w szczególności wynikających z wypadków komunikacyjnych);
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę;
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o pokrycie kosztów leczenia;
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o renty i odszkodowania;
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty;
 • przygotowywanie pism sądowych i do urzędów;
 • przygotowywanie pozwów o odszkodowania i reprezentacja w sądzie;
 • udzielanie ustnych porad prawnych;
 • sporządzanie pisemnych opinii;
 • negocjacje z zakładami ubezpieczeń.

Błędy w sztuce lekarskiej i inne roszczenia medyczne (zakażenia)

 • analiza roszczeń odszkodowawczych z powodu błędów w sztuce lekarskiej lub zakażeń szpitalnych co do zasady i wysokości;
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę;
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o pokrycie kosztów leczenia;
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o renty i odszkodowania;
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty;
 • przygotowywanie pism sądowych i do urzędów;
 • przygotowywanie pozwów o odszkodowania i reprezentacja w sądzie;
 • udzielanie ustnych porad prawnych;
 • sporządzanie pisemnych opinii;
 • negocjacje z zakładami ubezpieczeń;
 • doradztwo i reprezentowanie przed Wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

W obszarze zagadnień prawnych dotyczących administracji PGK LEGAL SOLUTIONS zapewnia i organizuje pomoc prawną w następującym zakresie:

 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracyjnymi i urzędami;
 • przygotowywania pism do organów i urzędów;
 • przygotowywania wniosków o wydanie decyzji administracyjnych;
 • przygotowywania odwołań od decyzji administracyjnych;
 • składania skarg do sądów administracyjnych;
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi;

Ochrona praw konsumentów

 • analizy umów i regulaminów świadczenia usług pod kątem ochrony praw konsumenta (klauzul abuzywnych) oraz wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • prowadzenie i reprezentacja w postępowaniach reklamacyjnych przedsądowych i sądowych z zakresu usług: handlowych, komisowych, turystycznych, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, kurierskich, telekomunikacyjnych, monterskich, budowlanych oraz serwisowych;
 • reprezentacja w celu dochodzenia roszczeń reklamacyjnych wobec:
  • sprzedawców komisowych samochodów (w tym także zakupu od osób prywatnych),
  • deweloperów,
  • wykonawców usług remontowo-budowlanych i stolarskich,
  • biur podróży,
  • z tytułu nienależytej (wadliwej) naprawy pojazdu;
  • sprzedaży niezgodnego z umową (wadliwego) pojazdu.

Podatki

 • sporządzanie opinii podatkowych dotyczących bieżącej działalności klientów, opracowywanie modeli podatkowej optymalizacji działalności przedsiębiorstw oraz realizowanych w ich ramach transakcji, sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe;
 • reprezentacja w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi a w szczególności w kontrolach podatkowych;
 • przygotowywanie pism do organów podatkowych;
 • przygotowywanie odwołań od decyzji podatkowych;
 • składanie skarg do sądów administracyjnych;
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi;

Rynki kapitałowe i finansowe

 • doradztwo na rzecz akcjonariuszy w ocenie i wykonaniu obowiązków informacyjnych;
 • doradztwo emitentom przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych;
 • due diligence obowiązków informacyjnych;
 • due diligence i restrukturyzacje ukierunkowane na ofertę publiczną;
 • opracowywanie dokumentacji w związku z ofertą na GPW lub NewConnect;
 • wsparcie w postępowaniach przez GPW, KDPW oraz KNF;
 • doradztwo w procesach licencjonowania instytucji finansowych;
 • tworzenie funduszy inwestycyjnych;
 • doradztwo na rzecz instytucji finansowych;
 • doradztwo w toku negocjacji umów dotyczących instrumentów pochodnych;
 • reprezentowanie w sporach dotyczących wykonania instrumentów pochodnych;
 • doradztwo w procesie emisji obligacji, opracowywanie dokumentacji;
 • udział w postępowaniach przed GPW i KDPW, w związku z Catalyst

 

 

 

 Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza

Imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane

E-Mail
Nieprawidłowe dane

Treść wiadomośc
Nieprawidłowe dane