• Slajd Warszawa
  • Slajd Londyn

Polski rynek usług medycznych jest jednym z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. Wydatki osób prywatnych na usługi medyczne stale rosną. Jednocześnie wzrasta liczba uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów medycznych jak i obrotu lekami i wyrobami medycznymi. Przepisy w tym zakresie ulegają ciągłym zmianom co wymaga nieustannego śledzenia i uwzględniania w prowadzonej działalności modyfikacji prawa.

PODMIOTY LECZNICZE

Nasza kancelaria ma duże doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej podmiotom leczniczym. W szczególności wspieramy naszych klientów w zakresie: doradztwa przy zakładaniu i rejestracji podmiotów leczniczych (klinik, szpitali), pomocy przy negocjowaniu umów oraz kontraktów medycznych na usługi refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, doradztwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy leków oraz sprzętu medycznego do publicznych podmiotów leczniczych, reprezentacji lekarzy w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji państwowej, dotyczących odszkodowań za błędy w sztuce lekarskiej oraz w sprawach dochodzenia roszczeń związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych.

LEKI I WYROBY MEDYCNZE

Świadczymy pomoc prawną w postępowaniu dotyczącym rejestracji leków i wyrobów medycznych, w procesie rejestracji oraz prowadzenia badań klinicznych, w procedurze uzyskiwania zezwoleń na wytwarzanie i wprowadzenie do obrotu produktów medycznych, wycofywania produktów medycznych z obrotu, prawidłowości oznakowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Reprezentujemy podmioty w postępowaniach związanych z umieszczaniem produktów w wykazach leków refundowanych, doradzamy w zakresie badań klinicznych, w tym przygotowujemy umowy, wnioski oraz korespondencję z organami nadzoru, doradzamy w sporach z właściwymi organami takimi jak m. in. Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, terenowe organy inspekcji sanitarnej, wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
Dokonujemy oceny ryzyka związanego z kontaktami pracowników firm farmaceutycznych z pracownikami służby zdrowia.

 Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza

Imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane

E-Mail
Nieprawidłowe dane

Treść wiadomośc
Nieprawidłowe dane