• Slajd Warszawa
  • Slajd Londyn

Służymy profesjonalnym doradztwem w zakresie prawa spółek handlowych, a w szczególności pomagamy w doborze najdogodniejszej formy prawnej przedsiębiorstwa i w rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców. Reprezentujemy spółki w sporach przedsądowych, postępowaniu sądowym oraz podczas windykacji należności. Specjalizujemy się w prawie międzynarodowym, m.in. sprzedaży międzynarodowej i transporcie. Prowadzimy sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz związane z prawem upadłościowym i naprawczym. 

SPÓŁKI

Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego. Zajmujemy się m.in. zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem organów spółek - zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów. Pomagamy w dokonywaniu zmian statutów i umów spółek, a także w innych czynnościach podlegających regulacjom prawa handlowego. Oferujemy obsługę prawną procesów połączeń, przekształceń, podziałów i innych form reorganizacji czy też restrukturyzacji istniejących spółek. 

WINDYKACJA NALEZNOŚCI

Działania windykacyjne podejmowane przez nas mają na celu zapewnienie jak najszybszego uzyskania od dłużnika całej kwoty wierzytelności, zwrotu poniesionych opłat sądowych oraz zaliczek komorniczych w ramach kompleksowej pomocy bez konieczności zawierania dodatkowych umów z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi. Pozwala to na zminimalizowanie kosztów związanych z egzekwowaniem należności. Pomagamy także w odzyskiwaniu należności od członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki.

CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Kancelaria świadczy doradztwo prawne w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji. Pomagamy zapobiegać czynom nieuczciwej konkurencji oraz zwalczać je w działalności gospodarczej, a w szczególności produkcji przemysłowej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i w interesie przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących utrudniania lub ograniczania dostępu do rynku, nieuczciwej reklamy, naśladownictwa produktu, naruszenia prawa do znaku towarowego oraz innych czynów nieuczciwej konkurencji.

UPADŁOŚĆ

Przeprowadzamy procedurę upadłościową, polegającą na dochodzeniu roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników, będących przedsiębiorcami bądź osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Procedurę tę stosuje się do podmiotów, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich samych okoliczności. Świadczymy też usługi doradcze w postępowaniach naprawczych toczących się wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. 

 Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza

Imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane

E-Mail
Nieprawidłowe dane

Treść wiadomośc
Nieprawidłowe dane