• Slajd Warszawa
 • Slajd Londyn

Klientom biznesowym zapewniamy i organizujemy pomoc prawną w następujących dziedzinach i zakresach:

Prawo pracy

Doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących:

 • nawiązanie stosunku pracy, bezskuteczność wypowiedzenia, przywrócenie pracownika do pracy, odszkodowania;
 • wynagrodzenia, odprawy rentowej lub emerytalnej;
 • zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu mobbingu;
 • odszkodowań dochodzonych na tle zakazu konkurencji;
 • odpowiedzialności materialnej pracowników;
 • dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej;
 • ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop;
 • przygotowanie i opiniowanie:
  • umów o pracę;
  • kontraktów menedżerskich;
  • umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej;
 • przygotowywanie wewnętrznych aktów prawa pracy, regulaminów pracy oraz wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych;
 • reprezentowanie i doradztwo w sprawach roszczeń pracowniczych – przygotowanie pozwów, odpowiedzi na pozew i reprezentacja przed sądem, negocjacje z pracownikiem;
 • reprezentowanie i doradztwo w sprawach roszczeń pracodawcy wobec pracowników przygotowanie pozwów i reprezentacja przed sądem, negocjacje z pracownikami;
 • udzielanie ustnych porad prawnych i sporządzanie pisemnych opinii w powyższym zakresie.

Zagadnienia prawne związane z inwestycjami budowlanymi, umowami związanymi z procesem budowlanym i działalnością deweloperską:

 • przygotowywanie umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywanie umów o sprzedaż lub kupno nieruchomości, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywanie umów o nadzór budowlany, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywanie umów o zastępstwo inwestorskie, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywanie umów o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywanie umów o nabycie projektu budowlanego, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywanie umów o wykonanie projektu budowlanego, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • uczestnictwo w procedurze uzyskania decyzji środowiskowej;
 • uczestnictwo w procedurze uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • przygotowywanie umów w formule „zaprojektuj i wybuduj” ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywanie umów o roboty budowlane, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywanie umów na warunkach FIDIC w formule „zaprojektuj i wybuduj” (żółty FIDIC) oraz wybuduj (czerwony FIDIC) o wykonanie inwestycji ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • udzielanie porad z zakresu prawa budowlanego i umowy o roboty budowlane;
 • przygotowywanie pism sądowych i do urzędów;
 • przygotowywanie pozwów o roszczenia związane z procesem budowlanym;
 • przygotowywanie odpowiedzi na pozew o roszczenia związane z procesem budowlanym;
 • udzielanie ustnych porad prawnych i sporządzanie pisemnych opinii w powyższym zakresie.

 Nieruchomości:

 • przygotowywanie umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów deweloperskich;
 • przygotowywanie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy, nieruchomości, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • doradztwo w zakresie służebności, użytkowania, hipoteki, sporządzanie dokumentów w tym zakresie;
 • przygotowywanie pism sądowych i do urzędów;
 • przygotowywanie pozwów o roszczenia związane z nieruchomościami;
 • przygotowywanie odpowiedzi na pozew o roszczenia związane z nieruchomościami;
 • udzielanie ustnych porad prawnych i sporządzanie pisemnych opinii w powyższym zakresie.

 Prawo cywilne:

 • przygotowywanie wszelkich umów cywilnych takich jak na przykład:
  • umowa sprzedaży;
  • umowy darowizny;
  • umowa zamiany;
  • umowa dostawy;
  • umowy o dzieło;
  • umowy zlecenia;
  • umowy o roboty budowlane;
  • umowy najmu;
  • umowy dzierżawy;
  • umowy leasingu;
  • umowy użyczenia;
  • umowy pożyczki;
  • umowy agencyjnej,
  • umowy komisu;
  • umowy spedycji;
  • umowy przewozowej;
  • umowy poręczenia;

ocena takich umów i negocjowanie ich treści;

 • doradztwo w zakresie służebności, użytkowania, hipoteki, zastawu sporządzanie dokumentów;
 • przygotowywanie pism sądowych i do urzędów;
 • przygotowywanie pozwów o roszczenia cywilne;
 • przygotowywanie odpowiedzi na pozew o roszczenia cywilne;
 • udzielanie ustnych porad prawnych i sporządzanie pisemnych opinii w powyższym zakresie,

W obszarze zagadnień prawnych związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej PGK Legal Solutions zapewnia i organizuje pomoc prawną w następującym zakresie:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • doradztwo prawne w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną;
 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową;
 • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną;
 • przygotowanie pism sądowych i do urzędów;
 • udzielanie ustnych porad prawnych I sporządzanie pisemnych opinii w powyższym zakresie.

W obszarze zagadnień prawnych związanych z uruchomieniem i prowadzeniem spółek zapewniamy i organizujemy pomoc prawną w następującym zakresie:

 • zakładanie spółek;
 • fuzje i przejęcia spółek;
 • przekształcanie spółek;
 • doradztwo w procesach zbywania i nabywania akcji;
 • doradztwo na rzecz akcjonariuszy i emitentów przy wezwaniach do sprzedaży akcji;
 • due diligence;
 • przygotowywanie umów i statutów, a także wszelkich niezbędnych dokumentów w tym uchwał i protokołów z posiedzeń organów dotyczących spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, ocena takich umów spółek i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywanie pism sądowych i do urzędów;
 • przygotowywanie pozwów o roszczenia wobec członków organów spółek;
 • przygotowywanie odpowiedzi na pozew o roszczenia wobec członków organów spółek;
 • udzielanie ustnych porad prawnych i sporządzanie pisemnych opinii w powyższym zakresie.

Transport i prawo przewozowe:

 • przygotowanie wszelkich umów cywilnych takich jak na przykład:
  • umowy spedycji;
  • umowy przewozowej;
  • przygotowywanie wszelkich dokumentów w zakresie transportu morskiego;

ocena takich umów, pism i negocjowanie ich treści;

 • przygotowywanie pism sądowych i do urzędów;
 • przygotowywanie pozwów o roszczenia wynikające z umowy przewozowej lub umowy spedycji;
 • przygotowywanie odpowiedzi na pozew o roszczenia wynikające z umowy przewozowej lub umowy spedycji;
 • udzielanie ustnych porad prawnych i sporządzanie pisemnych opinii w powyższym zakresie;

Sprzedaż międzynarodowa:

 • przygotowywanie wszelkich umów cywilnych takich jak na przykład:
  • umowa sprzedaży;
  • umowa zamiany;
  • umowa dostawy;
  • umowy agencyjnej;
  • umowy spedycji;
  • umowy przewozowej;
  • umowy poręczenia;
  • umowy ubezpieczenia towaru;
  • umowy ubezpieczenia transakcji;

ocena takich umów i negocjowanie ich treści;

 • wykorzystanie klauzul ICOTERMS do kształtowania treści umowy sprzedaży międzynarodowej;
 • zabezpieczanie płatności;
 • zabezpieczenie roszczeń o wydanie towaru;
 • przygotowywanie pism sądowych i do urzędów;
 • przygotowywanie pozwów o roszczenia cywilne;
 • przygotowywanie odpowiedzi na pozew o roszczenia cywilne;
 • udzielanie ustnych porad prawnych;
 • sporządzanie pisemnych opinii.

W zakresie windykacji należności celem PGK Legal Solutions jest zapewnienie jak najszybszego uzyskania od dłużnika całej kwoty wierzytelności, zwrot poniesionych opłat sądowych oraz zaliczek komorniczych w ramach kompleksowej pomocy, bez konieczności zawierania dodatkowych umów z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi. Pozwala to na zminimalizowanie kosztów związanych z egzekwowaniem należności. Organizujemy pomoc prawną w następującym zakresie:

 • poszukiwanie majątku dłużnika;
 • nakłanianie dłużników do dobrowolnej spłaty w kontaktach bezpośrednich i telefonicznych;
 • sporządzanie wezwań do zapłaty;
 • przygotowywanie pozwów o zapłatę i prowadzenie spraw o zapłatę w sądzie;
 • współpraca z komornikami w postępowaniu egzekucyjnym i reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym;
 • poszukiwanie ewentualnych nabywców wierzytelności;
 • ciągły monitoring powierzonych spraw w sądach i u komorników;
 • cykliczne raporty składane klientowi z podejmowanych działań.

Administracja:

 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych przed organami administracyjnymi i urzędami;
 • przygotowywanie pism do organów i urzędów;
 • przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych;
 • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych;
 • składanie skarg do sądów administracyjnych;
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi;

Ochrona konkurencji i konsumentów:

 • oceny zgodności działań z obowiązującym prawem, w tym umów dystrybucyjnych, agencyjnych i licencyjnych pod względem zgodności z przepisami o ochronie konkurencji;
 • doradztwo w zakresie polityki handlowej i cenowej;
 • przygotowywanie koncepcji działań w celu minimalizacji ryzyka naruszenia przepisów prawa konkurencji;
 • reprezentowanie w postępowaniach przed krajowym organem 
ds. ochrony konkurencji w sprawie kontroli koncentracji;
 • doradztwo w zakresie prawa konsumenckiego, identyfikacja praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Istotną rolę w działalności PGK Legal Solutions odgrywa doradztwo prawne w dziedzinie E-BIZNES-u, doradztwo na rzecz podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną takich jak outsourcing, dostawa e-usług, obsługujących płatności wykonywane drogą elektroniczną, usługi hostingu. Obejmuje to także doradztwo na rzecz podmiotów tworzących oprogramowanie komputerowe oraz świadczących usługi z jego wykorzystaniem.

W dziedzinie szeroko pojętego prawa budowlanego zapewniamy i organizujemy pomoc prawną w następującym zakresie:

 • przygotowywania umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywania umów o sprzedaż albo kupno nieruchomości, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywania umów o nadzór budowlany, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywania umów o zastępstwo inwestorskie, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywania umów o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywania umów nabycie o projektu budowlanego, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywania umów o wykonanie projektu budowlanego, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • uczestnictwa w procedurze uzyskania decyzji środowiskowej;
 • uczestnictwa w procedurze uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • przygotowywania umów w formule „zaprojektuj i wybuduj”, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywania umów o roboty budowlane, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • przygotowywania umów na warunkach FIDIC w formule „zaprojektuj i wybuduj” (żółty FIDIC) oraz wybuduj (czerwony FIDIC) o wykonanie inwestycji, ocena takich umów i negocjowanie ich treści;
 • udzielania porad z zakresu prawa budowlanego i umowy o roboty budowlane;
 • przygotowywania pism sądowych i do urzędów;
 • przygotowywania pozwów o roszczenia związane z procesem budowlanym;
 • przygotowywania odpowiedzi na pozew o roszczenia związane z procesem budowlanym;
 • udzielania ustnych porad prawnych;
 • sporządzania pisemnych opinii;
 • reprezentowania w postępowaniach przed organami administracji budowlanej;
 • reprezentowania w administracyjnych postępowaniach sądowych.

Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne:

 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • pomoc prawna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • analizy ogłoszeń, specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
 • pomoc przy sporządzeniu uwag do SIWZ i innej korespondencji z zamawiającym;
 • sporządzanie środków ochrony prawnej jak odwołania czy skargi do sądu;
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i arbitrażowych;
 • opracowywanie umów i dokumentów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego.

Rynki kapitałowe instrumentów finansowych:

 • doradztwo na rzecz akcjonariuszy w ocenie i wykonywaniu obowiązków informacyjnych;
 • doradztwo na rzecz emitentów przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych;
 • due diligence obowiązków informacyjnych;
 • due diligence i restrukturyzacje ukierunkowane na ofertę publiczną;
 • opracowywanie dokumentacji w związku z ofertą na GPW lub NewConnect,
 • wsparcie w postępowaniach przez GPW, KDPW oraz KNF;
 • doradztwo w procesach licencjonowania instytucji finansowych;
 • tworzenie funduszy inwestycyjnych;
 • doradztwo na rzecz instytucji finansowych;
 • doradztwo w toku negocjacji umów dotyczących instrumentów pochodnych;
 • reprezentowanie w sporach dotyczących wykonania instrumentów pochodnych;
 • doradztwo w procesie emisji obligacji, opracowywanie dokumentacji;
 • udział w postępowaniach przed GPW i KDPW w związku z Catalyst.

Prawo podatkowe:

 • sporządzanie opinii podatkowych dotyczących bieżącej działalności klientów, opracowywanie modeli podatkowej optymalizacji działalności przedsiębiorstw oraz realizowanych w ich ramach transakcji;
 • sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe;
 • reprezentacja w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi a w szczególności w kontrolach podatkowych;
 • przygotowywanie pism do organów podatkowych,
 • przygotowywanie odwołań od decyzji podatkowych;
 • składanie skarg do sądów administracyjnych;
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi.

Ochrona środowiska:

 • prowadzenie obsługi prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa przyrody, w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami, gospodarki wodno–ściekowej;
 • reprezentacja w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowych i pozwoleń zintegrowanych;
 • reprezentacja w postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • udzielanie pomocy prawnej przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjno–budowlanych pod kątem zgodności z wymogami ochrony środowiska.

Prawo medyczne i farmaceutyczne:

 • doradztwo przy zakładaniu i rejestracji podmiotów leczniczych (klinik, szpitali);
 • doradztwo w postępowaniu dot. rejestracji leków i wyrobów medycznych;
 • doradztwo w procesie rejestracji oraz prowadzenia badań klinicznych;
 • doradztwo przy negocjowaniu umów oraz kontraktów medycznych na usługi refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • doradztwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy leków oraz sprzętu medycznego do publicznych podmiotów leczniczych;
 • reprezentacja lekarzy w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji państwowej, dotyczących odszkodowań za błędy w sztuce lekarskiej oraz w sprawach dochodzenia roszczeń związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych,
 • doradztwo i asysta w procedurze uzyskiwania zezwoleń na wytwarzanie i wprowadzenie do obrotu produktów medycznych,
 • doradztwo i asysta w procedurze wycofywania produktów medycznych z obrotu,
 • ocena ryzyka związanego z kontaktami pracowników firm farmaceutycznych z pracownikami służby zdrowia,
 • doradztwo w zakresie prawidłowości oznakowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach związanych z umieszczaniem produktów w wykazach leków refundowanych,
 • doradztwo w zakresie badań klinicznych, w tym przygotowaniu umów, wniosków oraz korespondencji z organami nadzoru,
 • doradztwo i reprezentacja w sporach z właściwymi organami takimi jak m. in. Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, terenowe organy inspekcji sanitarnej, wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Własność intelektualna i prawa autorskie:

 • doradztwo z zakresu praw autorskich;
 • doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej na potrzeby przekształceń przedsiębiorców;
 • opracowywanie umów licencyjnych;
 • przygotowywanie dokumentacji i innych pism związanych ze sprzedażą, udostępnianiem praw do własności intelektualnej;
 • reprezentacja w sporach o naruszenie prawa własności intelektualnej.

Prawo Karne

PGK Legal Solutions świadczy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną we wszelkich sprawach dotyczących prawa karnego zapewniając reprezentację wszystkim osobom, które uczestniczą w postępowaniu karnym tj.: podejrzanym, oskarżonym, pokrzywdzonemu, oskarżycielowi posiłkowemu, oskarżycielowi prywatnemu.
Pomoc prawna w zakresie prawa karnego obejmuje każdy etap postępowania karnego począwszy od zatrzymania i osadzenia w areszcie i reprezentację wobec takich organów jak: policja, prokuratura, areszt śledczy, zakład karny, sąd rejonowy, sąd okręgowy, sąd apelacyjny, Sąd Najwyższy.
Świadczymy pomoc prawną zarówno w siedzibie kancelarii jak i w miejscu osadzenia klienta.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie:

 • szeroko rozumianych spraw karnych w sprawach dotyczących wszystkich przestępstw, a w szczególności takich jak:
  • kradzież;
  • kradzież z włamaniem;
  • rozbój;
  • wymuszenie rozbójnicze;
  • bójka i pobicie;
  • groźba karalna;
  • znęcanie się;
  • niepłacenie alimentów;
  • stalking;
  • zniesławienie i zniewaga;
  • jazda samochodem w stanie nietrzeźwości;
  • wypadek komunikacyjny;
  • oszustwo;
  • fałszerstwo dokumentów;
  • przestępstwa narkotykowe;
  • przestępstwa gospodarcze;
  • wręczenie lub przyjęcie łapówki;
  • zabójstwo i morderstwo;
  • zgwałcenie;
  • nieumyślne spowodowanie śmierci;
 • spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego takich jak:
  • odroczenie wykonania kary;
  • przerwa w karze pozbawienia wolności;
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie;
  • ułaskawienie;
  • wyrok łączny;
  • odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego;
 • spraw z zakresu prawa karno-skarbowego w tym przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi przeciwko:
  • obowiązkom podatkowym;
  • rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji;
  • obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami;
  • obrotowi dewizowemu;
  • organizacji gier i zakładów wzajemnych;
 • spraw o wykroczenia a w szczególności przeciwko:
  • porządkowi i spokojowi publicznemu;
  • instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym;
  • bezpieczeństwu osób i mienia;
  • bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji;
  • osobie;
  • zdrowiu;
  • mieniu;
  • interesom konsumentów;
  • obyczajności publicznej;
  • urządzeniom użytku publicznego;
  • obowiązkowi ewidencji;
  • oraz wykroczenia w zakresie szkodnictwa leśnego, polnego i ogrodowego;
 • spraw dotyczących europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji

PGK Legal Solutions reprezentuje również w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 doradztwo i asysta w procedurze  wycofywanie produktów medycznych z obrotu,
 Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie formularza

Imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane

E-Mail
Nieprawidłowe dane

Treść wiadomośc
Nieprawidłowe dane